ZrzuciŠ Ânieg z dachu

Nowiny, 30 stycznia 2006, ZrzuciŠ Ânieg z dachu

Na Podkarpaciu gruboŠ Âniegu na dachach nie przekracza stanu krytycznego 50 cm – uspokajaj▒ cz│onkowie sztabu kryzysowego. Jednak dla bezpiecze˝stwa czasowo zamkniŕto basen i halŕ sportow▒ w Dŕbicy.

Dzisiaj wchodz▒ w ┐ycie zmiany w rozporz▒dzeniu wojewody uzupe│niaj▒cym prawo budowlane. Zarz▒dcy budynkˇw s▒ bezwzglŕdnie zobowi▒zani sprz▒taŠ Ânieg tak┐e z dachˇw, w szczegˇlnoÂci szkˇ│, supermarketˇw, hal sportowych, widowiskowych i przemys│owych, basenˇw, lodowisk oraz centrˇw handlowych. Kto siŕ nie dostosuje do tych rozporz▒dze˝, zap│aci grzywnŕ.
Wczoraj do godz. 13 sprawdzono dachy 6 wielkopowierzchniowych budynkˇw w Rzeszowie. Zalega│a na nich warstwa 21-30 cm Âniegu. Dzisiaj policja, stra┐ po┐arna i inspektorzy nadzoru budowlanego rozpoczn▒ kontrolŕ we wszystkich powiatach.

Authors
Top